مرور برچسب

AI

تأثیر هوش مصنوعی بر آینده زندگی ما چگونه است؟

تأثیر هوش مصنوعی در دنیای ما روز به روز بیشتر می شود. هوش مصنوعی در بسیاری از حوزه ها درگیر شده و بهره وری کارها را بسیار افزایش داده است. داده ها نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در  بسیاری از بخشهای تجاری طی چهار سال گذشته 270 درصد…